ALGEMENE VOORWAARDEN

OPPERDEPOP 2024


Om alles in goede banen te leiden en alle bezoekers een prettig festival te bieden, heeft de organisatie een aantal huisregels opgesteld met daarin ook het toegangsbeleid. Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het festival, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden en de huisregels.


KAARTVERKOOP EN TOEGANG

Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website. Koop geen tickets via derden, er is geen garantie dat dit echte tickets zijn. Het is verboden om tickets onrechtmatig door te verkopen. Dit geldt o.a. in situaties waarbij winst wordt gemaakt op gekochte tickets. De organisatie behoudt zich het recht verkoop te verbieden.


Gekochte kaartjes zijn persoonlijk en worden niet teruggenomen door de organisatie. Ieder kaartje heeft een unieke code die bij de ingang van het festival wordt gescand. Elke bezoeker dient bij het betreden van de evenementen locatie in het bezit te zijn van een geldig en uniek entreebewijs en een geldige legitimatie. Bij constatering van onrechtmatigheden, zoals valse en/of gedupliceerde kaartjes of een poging tot toegangsverschaffing zonder geldig kaartje, wordt de toegang ontzegd en aangifte gedaan bij de politie.


Bij het betreden van het festival kan de bezoeker op verzoek van security gefouilleerd worden. Ook tijdens het verblijf kan een verzoek hiertoe plaatsvinden, bezoekers dienen zich daaraan te onderwerpen.


Personen jonger dan 18 jaar mogen het evenement uitsluitend betreden of verlaten onder begeleiding van een meerderjarige (tenminste 30 jaar oud). Maximaal 3 kinderen per begeleider.


Het is niet mogelijk om het terrein tussentijds te verlaten om later weer terug te keren. Buiten = buiten. 


Aan het betreden van het festival zit geen minimumleeftijd verbonden. Kinderen onder de 3 jaar mogen het festivalterrein zonder ticket betreden. Kinderen tussen de 3 en 12 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig kidsticket en kinderen tussen de 13 en 17 jaar moeten in het bezit zijn van een geldig jeugdticket.


Tijdens het festival dient de bezoeker op eventuele aanvraag van de organisatie zich, conform de wettelijke identificatieplicht, te kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat.


Door bezoekers meegebrachte huis(dieren), eet- en drinkwaar, professionele opnameapparatuur en goederen die in strijd zijn met Nederlandse wetgeving, zijn op het festival niet toegestaan.


Voorwerpen/producten welke in de ogen van de organisatie of beveiliging van gevaar kunnen zijn, zijn op het festival niet toegestaan. Denk hierbij aan producten met ontploffingsgevaar in vaste, vloeibare of gasvorm, vuurwerk of pyrotechnische artikelen, flessen, paraplu’s, wandelstokken, camerastatieven en dergelijke.


Bezoekers kunnen het festival tot een half uur voor sluitingstijd betreden. Daarna sluiten de poorten.


AANSPRAKELIJKHEID ALGEMEEN

Het betreden van het festival is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers al dan niet veroorzaakt door derden.

De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van goederen op het festival.

De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de geleverde diensten en producten van de deelnemende ondernemers, dan wel geleden schade die hieruit voortvloeit.


De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de programmering door overmacht. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren.


Wanneer het festival door overmacht (gedeeltelijk) geen doorgang kan vinden, bijvoorbeeld door stakingen of bij weersomstandigheden waarbij het betreden van het festival onveilig is voor bezoekers, oftewel alles wat buiten de invloedsfeer van de organisatie ligt, kan de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Er volgt geen restitutie van de gemaakte kosten door de bezoeker i.v.m. gemaakte kosten door de organisatie.


AANSPRAKELIJKHEID KIDSPAVILJOEN

Het kidspaviljoen op het festival biedt gelegenheid aan maximaal 300 kinderen. Bij 300 aanwezige kinderen in het kidspaviljoen kan het kidspaviljoen pas weer betreden worden als er een kindje het kidspaviljoen verlaat.


Het kidspaviljoen is geen opvang. Het verblijf van het kind op het kidspaviljoen en deelname aan de activiteiten blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker met wie het kind het festival heeft betreden. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade ontstaan aan het kind en/of goederen van het kind al dan niet veroorzaakt door derden.


HUISDIEREN

In verband met hygiënevoorschriften zijn huisdieren niet toegestaan op het festival.


GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

Het wettelijke vastgestelde alcoholbeleid is tijdens het festival van kracht. Aan bezoekers onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Het is tevens verboden voor volwassen bezoekers om alcohol door te geven aan minderjarigen. Bij twijfel kan om een legitimatiebewijs worden gevraagd.


MUNTEN

Er kan op het gehele festival alleen betaald worden met daarvoor bestemde munten. Deze munten zijn alleen verkrijgbaar bij de door de organisatie aangeboden verkooppunten. Munten zijn en blijven eigendom van de organisatie. Gekochte munten worden niet retour genomen en zijn niet inwisselbaar tegen geld.


Munten zijn per editie verschillend om fraude te voorkomen en daarom maar 1 editie geldig.


OVERIG

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie alsmede brandweer, politie, GGD en ander bevoegd gezag. De beveiliging en organisatie behouden zich het recht eenieder de toegang tot het evenemententerrein te ontzeggen wanneer er, naar oordeel van de organisatie of politie, een mogelijke dreiging bestaat voor de veiligheid van het evenement en zijn bezoekers of wanneer de geldende huisregels niet worden nageleefd. Om welke reden dan ook worden betaalde entreegelden in deze gevallen niet geretourneerd.


Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.
Het is niet toegestaan op of in de nabijheid van het festival flyers te verspreiden, promotieactiviteiten te ontplooien of goederen te verhandelen zonder overleg met de organisatie.


De organisatie behoudt zicht het recht voor om het festivalbeleid te allen tijde aan te passen.


SCHMINK

Tijdens het festival is er de mogelijkheid tot het schminken van kinderen. Het is hierbij mogelijk dat er een (allergische) reactie optreedt. Schminken is op eigen risico.

De persoon die het schminken uitvoert, werkt met hypoallergene schmink en let op de juiste hygiënemaatregelen zoals; houdbaarheid product, hygiënische kwasten, sponzen en penselen. Daarnaast is de persoon die schminkt op de hoogte van allergieën die bestaan en de juiste wijze om zo snel mogelijk te handelen bij een optredende allergie. De (allergische) reactie kan in enkele seconden of minuten op gang komen. Zowel via de schminken als via de organisatie is de juiste informatie beschikbaar.


VOORKOM OVERLAST

Plaats fietsen in de fietsenstalling en houd bij het verlaten van het festival rekening met de omwonenden.


FOTO'S EN OPNAMES

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing. Het maken van (professionele) beeld- en geluidsopnames door bezoekers is niet toegestaan, fotograferen mag alleen met camera’s zonder verwisselbare lens en mobiele telefoons.


Tijdens het festival kunnen foto's of opnamen worden gemaakt ten behoeve van reportages, website, promotiedoeleinden e.d.. Door het kopen van een kaartje en het betreden van het festival geeft de bezoeker toestemming aan de organisatie deze opnames voor deze doeleinden te gebruiken.


CONTACT

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze algemene voorwaarden dan kunt u contact opnemen via info@opperdepopfestival.nl